ESAMI DI CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA POLACCA

La Commissione Statale per la Certificazione della Conoscenza della Lingua Polacca come Lingua Straniera, effettua dal 2003 gli esami sia in Polonia che all’estero, per tutti gli interessati al possesso del certificato di conoscenza della lingua polacca come lingua straniera. E’ un esame che viene collocato nel sistema di certificazione nei paesi dell’Unione Europea, ed è anche conforme ai requisiti del Consiglio d’Europa e controllato da ALTE (Association for Language Testers in Europe).

Gli esami di certificazione della Lingua Polacca come Lingua Straniera copre tre livelli di competenza linguistico-comunicativa individuati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: B1,  B2 e C2.

La certificazione della Lingua Polacca come Lingua Straniera è l’unico documento statale che attesta formalmente un determinato livello di competenza della lingua polacca. All’esame possono accedere le persone che vorrebbero confermare/attestare il livello di competenza della lingua polacca, i cittadini stranieri che studiano o lavorano in Polonia, i cittadini polacchi residenti all’estero per i quali la certificazione della conoscenza della lingua polacca potrebbe costituire un vantaggio nel mondo di lavoro, gli studenti delle Università polacche oppure i cittadini stranieri che vorrebbero intraprendere gli studi in Polonia. La certificazione permette agli aspiranti matricole presso le università polacche di non dover partecipare ai corsi di preparazione linguistica prima di iniziare gli studi in Polonia.

La Certificazione è riconosciuta in tutti i settori commerciali, industriali e finanziari. Dà la certezza ad un datore di lavoro che un suo dipendente o futuro dipendente in possesso di una Certificazione di un dato livello saprà svolgere con autonomia e efficacia comunicativa le mansioni e compiti lavorativi richiesti. Inoltre una positiva valutazione della prova dell’esame dà un’opportunità al contratto a tempo indeterminato e alla residenza in Polonia.

A seconda della tipologia degli studi intrapresi, le università possono richiedere diversi livelli di competenza della lingua polacca. Alle facoltà artistiche e delle scienze motorie viene richiesta la competenza linguistica del livello B1. Per accedere alle altre facoltà è necessaria la conoscenza della lingua del livello intermedio - B2 (Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 ottobre 2006  e del 9 settembre 2009 sull’accesso allo Studio da cittadini stranieri).

La certificazione al livello B1 è necessaria per poter chiedere la cittadinanza polacca.

Possono accedere all’esame della certificazione della lingua polacca del livello B1 e del livello B2 coloro che nel giorno dello svolgimento delle prove hanno compiuto 16 anni di età , e del livello C2 – 18 anni di età.

Le prove misurano tutte le abilità linguistiche e comunicative:

l'ascolto;

la correttezza grammaticale;

la comprensione della lettura;

la produzione scritta;

la produzione orale;

 

TASSE D’ESAME:

Livello di base (B1) - 60 €,

Livello intermedio (B2) - 80 €,

Livello avanzato (C2) - 100 €,

Dopo la conferma dell’esame superato occorre effettuare il pagamento di 20 € per il certificato finale.

 

INFORMAZIONI:

certyfikatpolski.pl

 

CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO 

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przeprowadza od 2003 roku egzaminy tak w Polsce jak i poza granicami kraju dla wszystkich zainteresowanych posiadaniem państwowego certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego. Jest to egzamin, mający swoje miejsce w systemie certyfikacji w krajach Unii Europejskiej, zgodny z wymaganiami Rady Europy i poddawany kontroli ALTE (Association for Language Testers in Europe).

Egzamin odbędzie się na poziomach B1, B2 i C2.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim, cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, dla których w znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem na światowym rynku pracy, studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni. Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Wśród cudzoziemców są coraz częściej pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych oraz ci cudzoziemcy, od których polscy pracodawcy oczekują udokumentowania znajomości języka polskiego. Pozytywny wynik egzaminu ułatwia uzyskanie stałego kontraktu i osiedlenie w Polsce.

Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunkach artystycznych i sprawnościowych (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2 (Rozporządzenie MNiSW z 12 października 2006 r. z 9 września 2009 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców – Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406, Dz. U. 2009 nr 176 poz. 1365).

Posiadanie certyfikatu na poziomie B1 jest wymagane od wszystkich osób ubiegających się o polskie obywatelstwo (Dziennik Ustaw z 14.02.2012 r. poz. 161).

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 – 18 lat.

Przedmiotem oceny z egzaminu są następujące sprawności:

Rozumienie ze słuchu;

Poprawność gramatyczna;

Rozumienie tekstów pisanych;

Pisanie;

Mówienie;

 

KOSZT EGZAMINU:

poziom podstawowy (B1) – 60 €,

poziom średni (B2) – 80 €,

poziom zaawansowany (C2) – 100 €

Po otrzymaniu wiadomości o pomyślnie zdanym egzaminie 20 € za certyfikat.

 

INFO:

certyfikatpolski.pl